ขอแสดงความยินดีกับนายรัฟฟิน มะลี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณพิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

12 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนายรัฟฟิน มะลี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน eSport "PES2020" season 1 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  Extra time ร่วมกับ Extra time E-sport ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา