ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดการแสดง "ความหลากหลายทางวัฒนธรรม"

13 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกิจกรรม ประกวดการแสดง "ความหลากหลายทางวัฒนธรรม" คือ การแสดงชุดดีเกร์ฮูลู โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา