ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดการแต่งกาย"ชุดสร้างสรรค์ สื่อถึงวัฒนธรรม"

13 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกิจกรรม ประกวดการแต่งกาย "ชุดสร้างสรรค์ สื่อถึงวัฒนธรรม" โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา