กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษามลายูครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี รหัส 59 รุ่นที่ 1

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รหัส 59 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมสัมมนา ได้แบ่งตามห้องและแบ่งตามสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมติง เซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา