โครงการ PBM วิชาการ ครั้งที่ 1

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู และการสอนภาษามลายู ได้กำหนดจัดโครงการ PBM วิชาการ ครั้งที่ 1 ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันมากมาย ดังนี้ 1.) การประกวออนาชีด 2.) การประกวดบทกวีนิพนธ์ 3.) การประกวดตอบปัญหา 4.) การประกวดเขียนตามคำบอกภาษามลายู อักษายาวี 5.) การประกวดออกแบบกราฟิกการ์ตูนสื่อการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์และสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างพี่น้องสาขาวิชาภาษามลายู ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมติง เซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา