อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรายวิชาโท

25 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ซามียะห์ บาเละ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้พบปะและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกเรียนรายวิชาโท ซึ่งรายวิชาโทมีทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาภาษาไทย 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาภาษาจีน แต่รอบนี้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาโทภาษาไทยมากที่สุด รองลงมารายวิชาโทภาษาอังกฤษ ส่วนรายวิชาโทภาษาจีนไม่มีนักศึกษาคนใดเลือก