ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพูดภาษามลายูในสาธารณะ

26 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับเกียรติจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพูดภาษามลายูในที่สาธารณะ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการพูดในสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าและมีทักษะการพูดภาษามลายูในที่สาธารณะ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี