อาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพูดภาษามลายูในที่สาธารณะ

26 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ที่ได้รับเกียรติจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพูดภาษามลายูในที่สาธารณะ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการพูดในที่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีทักษะการพูดภาษามลายูในที่สาธารณะ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี