ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาดีละห์ ยิมะแซ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวฟาดีละห์ ยิมะแซ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม Huso Online Academic Festival 2020 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยการแข่งขันประเภทเขียนเรียงความ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ