ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารีน่า โต๊ะตาหยง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับรางวัลชนะเลิศ

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวอารีน่า โต๊ะตาหยง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม Huso Online Academic Festival 2020 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยการแข่งขันประเภทวาดภาพ หัวข้อโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ