ขอแสดงความยินดีกับนายรัฟฟิน มะลี นักศึกษาชั้นปีที่2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายมุสอับ วาเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายรัฟฟิน มะลี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม Huso Online Academic Festival 2020 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภท PES FA และนายมุสอับ วาเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประเภท PES FA
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ