ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Human KM 2020 ในระดับคณะ

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม   การจัดการความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี ( Human KM 2020 ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยผลงาน คือ        การจัดการเรียนการสอนในบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด Thai - MOOC วิชาภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง โดยใช้กระบวนการพัฒนาและวิจัย