ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

14 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องความเป็นองค์กรและภาวะผู้นำ ตลอดจนแผนดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ในกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำว่าที่สภานักเรียน       ปีการศึกษา 2564 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนางานกิจการนักเรียนของโรงเรียนดารุลฮิกมะฮ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องอาหารยัสมิน ยะลา จังหวัดยะลา