โครงการบริการวิชาการ ปี 63 เรื่อง พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูมาตรฐานต่อสาธารณชนแก่เยาวชนในจังหวัดปัตตานี ณ บินตังรีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

30 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูมาตรฐานต่อสาธารณชนแก่เยาวชนในจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรูภาษามลายู พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูมาตรฐานให้แก่เยาวชน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ บินตังรีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี