ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนีย์ ตำภู ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาภาษามลายู

1 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

วันที่ 30 เมษายน 2564 หลักสตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาภาษามลายู