ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563

15 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ด้วย อาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในบทเรียนออนไลยน์ระบบเปิด Thai-MOOC วิชาภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง โดยใช้กระบวนการพัฒนาและวิจัย