โครงการบริการวิชาการ ปี 64 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้สื่่อและชุดการสอน เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษามลายูมาตรฐาน

28 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

ด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้สื่อและชุดการสอน เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษามลายูมาตรฐาน ให้แก่ครูตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์