ขอแสดงความยินดีกับนายอับดุลมาฏีน หะยียุโซ๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

6 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนายอับดุลมาฏีน หะยียุโซ๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น