ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ และอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI กลุ่ม 1

8 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ และอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI กลุ่ม 1 Journal of Information and Learning เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมหนังสือดิจิทัลภาษามลายู เรื่อง การสร้างคำกริยาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา