ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแวอัฟนาน หยงสตาร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

22 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแวอัฟนาน หยงสตาร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายูชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด "เพลงกล่อมเด็กชายแดนใต้" ของชาวสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยร้องเพลงอัดคลิปพร้อมเนื้อเพลง