ขอแสดงความยินดีกับนายรัฟฟิน มะลี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อแผ่นดิน"

10 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนายรัฟฟิน มะลี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการประกวดออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อแผ่นดิน" โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขั้นตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565