ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

10 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี (Digital) กิจกรรมสอบแข่งขันวัดความรู้ด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทนโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

1. นางสาวอุมัยยะ เจะสา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางสาวโนรอาตีกะ สามะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวนายุสาห์ นาฮูดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2