ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 มนการแข่งขันขับร้องเพลงจีนชิงโล่

10 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการร้องเพลงจีนชิงโล่ YRU Chinese (รูปแบบออนไลน์) ประจำปี 2564 จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ดังนี้

1. นางสาวแวอัฟนาน หยงสตาร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางแวแวไอเซาะ แวอาลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3. นางสาวอีนัส บราเฮง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

4. นางสาวอาดีละห์ สาเมาะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 4