ขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (คณะฯ)

28 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ชั้นปีสุดท้าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์   โดยใช้โปรแกรม Zoom