ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคลิปวีดีโอลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 65

29 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคลิปวีดีโอลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์