โครงการบริการวิชาการ ปี 65 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

26 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส