ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิงและอาจารย์ซารียะห์ สตาร์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2

7 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิงและอาจารย์ซารียะห์ สตาร์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) TCI กลุ่ม 2 เรื่อง พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมสองภาษาในการเรียนวิชาการแปลของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู