ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายูได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2

7 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) TCI กลุ่ม 2 เรื่อง พัฒนาบทเรียนรายวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด ( Thai MOOC) สำหรับมหาชน