นักศึกษา ปี1และ2 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

28 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ)

  ด้วยสาขาวิชาภาษามลายู แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีนโยบายในการส่งเสริมและทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย ประกวดเล่าเรื่องภาษาอินโดนีเซีย ประกวดอ่านกวีภาษาอินโดนีเซีย และประกวดการสะกดคำในภาษาอินโดนีเซีย ( Lomba Pidato, Bercerita, Membaca Puisi, dan Mengeja Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 72 Republik Indonesia ) เพื่อให้การเรียน การสอนภาษาอินโดนีเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกระดับ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานนี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ตัวแทนชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ผลปรากฏว่านักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ