ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย

6 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เป็นตัวแทนอาจารย์เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่สอน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์