อาจารย์การ์ตีนี วาโด ได้รับเกียตริเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษามลายู การแข่งขันโต้วาทีภาษามลายู ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส​

9 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์การ์ตีนี วาโด อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้รับเกียตริเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษามลายู การแข่งขันโต้วาทีภาษามลายู ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 18 Pertandingan Bahasa Melayu Sempena Penubuhan Universiti Kali ke-18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีและตระหนักต่อการเรียนภาษามลายู ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส​