ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ" Managing Study Program in Supporting Internationalization Activity "

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ประธานผู้รับผิดขอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ " Managing Study Program in Supporting Internationalization Activity " ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ซึ่งจัดโดย FACULTI OF SOCIAL AND POLITICIAL SCIENCES MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MAKASSAR ณ Muhammadiyah University of Makassar ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ได้มีโอกาสเดินทางนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Massar : Academic and Cultural Heritage Programe 2023 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Muhammadiyah University of Makassar ประเทศอินโดนีเซีย