โครงการบริการวิชาการ ปี 66 เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอนทักษะภาษามลายูด้วยเทคนิคโฟนิค ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

27 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอนทักษะภาษามลายูด้วยเทคนิคโฟนิคสำหรับนักเรียนระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที่ 3 ก่อนฝึกสอนในโรงเรียนตาดีกา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอนทักษะภาษามลายูด้วยเทคนิคโฟนิค พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี