กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

7 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู จำนวน 29 คน กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานที่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษามลายู (ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู) ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์