โครงการ “สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง แห่งครอบครัว PBM”และปัจฉิมนิเทศหลักสูตรฯ ณ ดาโต๊ะบีช รีสอร์ท หาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี

22 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการ “สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง แห่งครอบครัว PBM”และปัจฉิมนิเทศหลักสูตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง เสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษามลายู และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวน 164 คน ณ ดาโต๊ะบีช รีสอร์ท หาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี