คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฏร์ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักวิจัย มีความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย รวมทั้งเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา