โครงการบริการวิชาการ ปี 61 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา

27 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูตาดีกาให้เกิดความชำนาญ เข้าใจเรื่องทฤษฎีหลักการสอน

ระบบการสอน รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธื 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา