ประเมินหลักสูตร ภาษามลายู คบ.

12 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. - 17.30 น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้ดำเนินงานและจัดทำการประเมินตนเอง (SAR)

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา