กิจกรรมอบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

7 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีี่ที่ ๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการวิจัย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๖ ห้อง ๒๕-๖๐๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา