ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ณ. อาคารสังคมศาสตร์ ห้อง 24-501 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย และได้รู้ถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรด้วย นอกจากนี้ประธานหลักสูตรก็ได้เน้นย้ำถึงการเข้าเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายให้ถูกระเบียบให้เหมาะสมกับการเป็นคุณครูในอนาคตอีกด้วย