กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก

Dr.Ari Kusmiatun จากประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียพร้อมทั้งสอนเกี่ยวกับวิธีการทำผ้าบาติก ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา     

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา