กิจกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

18 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี