กิจกรรม ละศีลอดหลักสูตรภาษามลายู ค.บ.

27 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรม ละศีลอดร่วมกันกับคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อสร้างความสามัคคี และสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา