กิจกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

18 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางหลักสูตรได้เรียนเชิญประธานกรรมการจากภายนอก เพื่อมาเป็นกรรมการและร่วมกันประเมินหลักสูตร