กิจกรรม ปรับพื้นฐานอบรมภาษามลายูสำหรับครูภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานอบรมภาษามลายูสำหรับครูภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา