กิจกรรม “การผลิตสื่อทำมือภาษามลายู”

5 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรม “การผลิตสื่อทำมือภาษามลายู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2562

ณ ห้อง 4 - 401 อาคาร 4 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์จารุณี การี อาจารย์สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา