กิจกรรม "อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ภาษามลายู"

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ภษามลายู" ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิทยากร คือ นางสาวนูรีซาน เจะยอ และนายสุไลมาน สามแฮ