กิจกรรม เทคนิคการสอนภาษามลายูอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

14 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมเทคนิคการสอนภาษามลายูอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน ณ ห้อง SAC ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิทยากร คือ นางสาวนูรีซาน เจะยอ และนายอับดุลรอมัน กาหลง