กิจกรรม อบรมทักษะการวิจัยทางการศึกษาภาษามลายู

14 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายุ ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะการวิจัยทางการศึกษาภาษามลายู มห้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน ณ ห้อง 24 - 518 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิทยากร คือ นายอับดุลอาซิว ประสิทธิหิมะ