คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนในรายวิชา 2111432 วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีก่ีาอนภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2562 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย